Comunicat de la Societat de Salut Pública

Sala de premsa
26/04/2023

Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears

Barcelona, 26 d’abril de 2023

Des de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, ens dirigim a les diverses opcions polítiques per tal de suggerir la incorporació, als seus respectius programes electorals, d’algunes idees per a la millora de la salut de la ciutadania que poden ésser desenvolupades des dels ajuntaments.

La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública.

Els ajuntaments, com a primera línia de relació amb la comunitat, tenen un enorme paper pel que fa a la salut de la seva ciutadania, no són tan sols els escenari en què es desenvolupen les accions de salut pública, sinó que en són objecte i actors protagonistes.

En contra del que habitualment es pensa, els ajuntaments tenen competències específiques en salut pública, especialment referides a protecció i promoció de la salut, participació en la governança sanitària i planificació i execució urbanística, i són una de les peces més importants en la generació de la salut en la seva població.

En concret, segons la Llei de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments tenen funcions d’autoritat sanitària d’obligat compliment en el camp de la salut pública, com són el control sanitari dels minoristes alimentaris i de la qualitat de l’aigua de consum, la gestió del risc de piscines i establiments públics o el control sanitari de les activitats de tatuatges i similars, entre d’altes, a més d’una participació directa en les activitats de promoció de la salut.

Aquestes consideracions que proposem des de la societat són les següents:

  1. Exercir les competències com autoritat sanitària en els terrenys de la protecció i vigilància de la salut de caràcter alimentari i ambiental en el seu municipi, bé sigui pels seus propis mitjans, bé mitjançant convenis o col·laboració amb altres organismes com les Diputacions, els Consells Comarcals o l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCat).
  2. Col·laborar en xarxa amb la resta d’organitzacions que intervinguin en l’àmbit de la salut en un mateix terme municipal i promoure el treball integrat de tots els agents de salut.
  3. Establir instruments de participació comunitària en el terreny de la salut pública en cada municipi amb la participació d’Ajuntaments, ASPCat, Atenció Primària i Comunitària de la Salut, Serveis Socials, ciutadania i altres organismes presents a la població relacionats amb la salut pública, per tal d’establir objectius, marcar estratègies locals pera la millora de la salut de la població i fer-ne seguiment i avaluació.
  4. Elaborar plans de salut pública a nivell municipal a partir d’una anàlisi acurada de la seva població, prioritzant necessitats i optimitzant recursos sense duplicar serveis o intervencions ja cobertes per altres nivells o agents de salut.
  5. La salut de la població està condicionada per les polítiques de qualsevol mena que les diverses administracions apliquen en el seu territori per portar a terme l’estratègia de salut a totes les polítiques Els ajuntaments, com a agents de planificació que són, tenen capacitat pes establir polítiques i estratègies a nivell local. En aquest sentit, cal incorporar criteris de planificació i avaluació de l’impacte que tenen aquestes estratègies en la salut.
  6. Implementar espais urbans que afavoreixin l’activitat física i el transport actiu dels ciutadans.
  7. Impulsar projectes urbanístics amb criteris de proximitat, disminució de la contaminació i mobilitat sostenible, potenciant la creació de zones verdes i espais urbans lliures de vehicles de motor.
  8. Incidir en criteris d’alimentació saludable, especialment als centres educatius del municipi.
  9. Potenciar la existència d’habitatge social amb condicions adequades de salubritat i accessibilitat.
  10. Treballar integradament amb les administracions sanitàries per aconseguir que aquestes adeqüin els serveis sanitaris existents al municipi a les necessitats de la seva població.

Junta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya

Informació: presidencia@societatsalutpublica.cat