Estatuts

Capítol I

Denominació, objecte i domicili

Article 1r

Amb el nom de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears és establerta a la ciutat de Barcelona una associació de caràcter científic i cultural, sense finalitat lucrativa, de duració indefinida, en endavant l’Acadèmia, amb domicili actual al carrer Major de Can Caralleu, 1-7, i l'àmbit d’actuació de la qual és principalment Catalunya, així com altres àmbits territorials de parla catalana, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Article 2n

L’objecte de l’Acadèmia és servir la societat radicada en el seu àmbit a través del foment i la divulgació de les ciències de la salut, i altres activitats científiques i culturals que s’hi relacionen.

Promoure i organitzar activitats i serveis per el constant benefici i la millora dels associats en els àmbits científic, cultural, econòmic i social, bé directament, bé a través de terceres entitats.

Podrà establir relacions de reciprocitat amb totes aquelles associacions científiques i culturals que cregui convenient, de dintre i de fora del seu àmbit territorial.

Capítol II

Socis

Article 3r

L’Acadèmia és formada per: a) Socis Numeraris, b) Socis Adjunts, c) Socis Agregats, d) Socis Adherits, e) Socis Corresponents, f) Socis de Mèrit, i g) Socis d’Honor.

 1. Seran Socis Numeraris les persones amb títol de llicenciat o graduat de cinc o més anys d’estudi, que tinguin relació amb les ciències de la salut. Han de formalitzar la sol·licitud d’ingrés i aportar la documentació que correspongui. En sol·licitar l’ingrés podran especificar les Associacions científiques a les quals desitgin pertànyer. L’admissió de socis a les associacions està regulada pels propis Estatuts de cada associació (*)
 2. Seran Socis Adjunts aquells que posseeixin el títol equivalent a les anomenades diplomatures universitàries o graus universitaris de menys de cinc anys d’estudi, relacionat amb les ciències de la salut. Han de formalitzar la sol·licitud d’ingrés, aportant la documentació que correspongui. En la sol·licitud d’ingrés podran especificar les Associacions a les quals vulguin pertànyer sempre que els Estatuts de les quals contemplin l’admissió de Socis Adjunts (*)
 3. Seran Socis Agregats els estudiants universitaris que cursin ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut. Han de formalitzar la sol·licitud d’ingrés i aportar la documentació que correspongui. En la sol·licitud d’ingrés podran especificar les Associacions a les quals vulguin pertànyer sempre que els Estatuts de les quals contemplin l’admissió de Socis Agregats (*)
 4. Seran Socis Adherits aquelles persones que tinguin acreditada la seva Formació Professional o el seu equivalent, relacionada amb les ciències de la salut. En la sol·licitud d’ingrés podran especificar les Associacions a les quals vulguin pertànyer sempre que els Estatuts de les quals contemplin l’admissió de Socis Adherits (*)
  (*) El seu ingrés es proposarà a la Junta de Govern de l’Acadèmia, la qual l’acceptarà, si no hi ha cap impediment, i traspassarà la petició a cada una de les Associacions científiques que l’aspirant hagi escollit.
  Qui per raons de residència vulgui pertànyer a alguna de les Filials de l’Acadèmia cursarà la sol·licitud a la Filial corresponent.
 5. Seran Socis Corresponents aquells que, no residint a l’àmbit territorial de parla catalana, desitgin pertànyer a l’Acadèmia i tinguin acreditada la seva formació en relació amb les ciències de la salut. Per al seu ingrés es faran servir les mateixes normes que per als Socis Numeraris, Adjunts, Agregats o Adherits. Aquells que passin a residir fora de l’àmbit territorial de parla catalana, si ho demanen, passaran a Soci Corresponent.
 6. Seran Socis de Mèrit els socis de l’Acadèmia o els professionals de les ciències de la salut que es facin creditors d’aquesta distinció. Seran nomenats per la Junta de Govern de l’Acadèmia directament, o a proposta de la Filial o l’Associació científica que així ho estimi convenient. En cas de no ser soci de l’Acadèmia serà necessària la presentació d’un currículum detallat justificador de la proposta. Si és soci de l’Acadèmia, es requerirà haver dut a terme una veritable vida acadèmica activa.
 7. Seran Socis d’Honor aquelles persones els mereixements de les quals, per la seva rellevància, així ho acreditin. Aquesta és la màxima categoria que pot atorgar l’Acadèmia i seran nomenats per la seva Junta de Govern, segons el seu propi judici o a proposta de qualsevol Filial o Associació científica, previ estudi d’un curriculum vitae detallat.
  Per ser Soci d’Honor s’han de tenir mèrits que ultrapassin els límits nacionals o que la tasca desenvolupada al llarg de tota una vida hagi estat remarcablement sobresortint.
 8. En cap cas no hi podrà haver una altra mena de soci o càrrec honorífic si no són els esmentats en els apartats del present article.

Article 4t

Tots els socis, sense distinció de categories, poden gaudir dels serveis de l’Acadèmia, assistir a tots els actes organitzats per l’Acadèmia i Filials que se celebrin i exercitar els drets que la llei i aquests Estatuts els concedeixen:

 1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada soci té un vot.
 2. Ésser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de l’Acadèmia, segons la normativa corresponent.
 3. Gaudir dels serveis que presta l’entitat.
 4. Assistir a tots els actes que celebri l’entitat.
 5. Ésser informats de la marxa de l’entitat, de la identitat dels altres membres de l’entitat, del nombre d’altes i baixes, de l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol·licitada.
 6. Accedir a un exemplar dels Estatuts i d’altres normatives vigents.
 7. Consultar els llibres de l’entitat.
 8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 9. Impugnar els acords de l’assemblea general i de l’òrgan de govern i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern.

Article 5è

Serà obligació dels socis:

 1. Observar els Estatuts i altres normatives vigents, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’entitat.
 2. Comprometre’s amb les finalitats de l’entitat i participar activament per al seu assoliment.
 3. Col·laborar en les sessions científiques i, en general, en totes les activitats desenvolupades per l’entitat.
 4. Satisfer les aportacions econòmiques previstes en l’article 56è d’aquests Estatuts
 5. Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries

Article 6è

El soci que voluntàriament vulgui donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho per escrit a la Junta de Govern, sense perjudici d’abonar les aportacions de què fos deutor.

El soci que tingui endarrerit el pagament de quatre aportacions consecutives, o l’equivalent a un any, sense causa justificada – cosa que apreciarà discrecionalment la Junta de Govern – serà donat de baixa per manca de pagament, per la mateixa Junta.

Quan la manera de procedir d’un soci no sigui coherent amb els objectius o l’esperit de l’Acadèmia, la Junta de Govern podrà excloure’l, previ assessorament de la Junta Consultiva.

L’acord de la Junta de Govern podrà referir-se a més d’un soci quan les causes d’exclusió obeeixin a actituds col·lectives reiteradament manifestades per un grup de socis.

Article 7è

Els Socis Agregats, en acabar els seus estudis, causaran baixa com a tals per ser donats d’alta, automàticament, com a Socis Numeraris o Socis Adjunts, prèvia acceptació de la Junta de Govern.

Els Socis Agregats tenen l’obligació de comunicar a la Secretaria de l’Acadèmia la data de finalització dels seus estudis, per tal que puguin passar a la categoria de Numeraris o Adjunts.

Article 8è

 1. Qualsevol soci que, havent estat Numerari, Adjunt, Agregat, Adherit o Corresponent, hagi causat baixa de l’Acadèmia, hi podrà reingressar com a soci de la mateixa categoria si ho sol·licita per escrit a la Junta de Govern.
  Només si han transcorregut menys de dotze mesos de la seva baixa podrà conservar l’antiguitat, però satisfent les aportacions corresponents al període de baixa transitòria, i les endarrerides, si la baixa havia estat per manca de pagament.
 2. Procediment sancionador.
  La Junta de Govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.
  Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’entitat, segons la tipificació que s’estableixi en aquests estatuts o en el corresponent reglament de règim intern.
  El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta de Govern nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, previ assessorament de la Junta Consultiva, l’adopta aquest òrgan de govern.
  Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades, poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportú.

Capítol III

Administració i govern

Article 9è

L’estructuració funcional de l’Acadèmia es basa en l’Assemblea General, la Junta Consultiva, la Junta de Govern i la Junta Permanent.

Article 10è

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’entitat, i els seus socis en formen part per dret propi i irrenunciable.
  Els socis de l’Acadèmia, reunits en Assemblea General, decideixen per majoria simple dels socis assistents els assumptes inclosos en l’ordre del dia, excepte en els supòsits que la llei o aquests estatuts exigeixin majories superiors. No s’admet la delegació de vot, excepte en el supòsit previst a l’article 14 dels estatuts.
 2. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
 3. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària una vegada l’any dins dels 6 mesos següents a la data de tancament de l’exercici. La data de tancament de l’exercici serà el 31 de desembre de cada any. Totes les altres tindran la consideració d’extraordinàries.
 4. L’Assemblea General serà convocada per la Junta de Govern, amb quinze dies d’anticipació, mitjançant comunicació adreçada a cada soci, utilitzant els mitjans de difusió de l’Acadèmia, on es farà constar l'ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels socis; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
 5. Actuaran com a President i Secretari de l’Assemblea General els que ho siguin de la Junta de Govern. Si no hi són presents, seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari, o algun altre membre de la Junta de Govern, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits pels socis assistents.
 6. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
  En primer lloc, en l’Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’última Assemblea. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.
 7. Un 10% de socis pot sol·licitar a la Junta de Govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 11è

Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data i el lloc de la reunió, l’ordre del dia, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions i majories amb què s’han adoptat, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vistiplau del President.

Per a modificar els Estatuts, caldrà que la Junta de Govern convoqui Assemblea General Extraordinària de socis, incloent aquest punt en l’ordre del dia. El text a modificar, per escrit, anirà acompanyat a la convocatòria. Serà necessària l’aprovació per una majoria de dos terços qualificada, consistent en què els vots afirmatius superin la meitat dels emesos pels socis presents a l’Assemblea General Extraordinària.

Article 12è

La Junta Consultiva serà constituïda per tots els membres de la Junta de Govern, els Presidents i Secretaris de les Filials, de les Associacions científiques i de les Fundacions, Societats o Associacions Adherides, i expresidents i exsecretaris de Juntes de Govern anteriors.

La Junta Consultiva serà convocada per correu postal o electrònic pel Secretari General amb un temps mínim de deu dies hàbils, a instància de la Junta de Govern o a petició escrita d’almenys el 10% dels membres que constitueixen la Junta Consultiva. Es reunirà sempre que ho requereixi l’exercici de les seves atribucions i reglamentàriament una vegada durant cada període d’un curs acadèmic, per tal d’examinar la marxa de l’Acadèmia.

Serà presidida pel President de la Junta de Govern i actuarà com a Secretari el d’aquesta Junta. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari, o algun altre membre de la Junta de Govern, per aquest ordre i, en darrer terme, serà presidida pel President de més edat de les Filials i de les Associacions científiques, i com a Secretari actuarà el més jove.

La Junta Consultiva tindrà les facultats que s’expressen en aquests Estatuts i les que li confereixin conjuntament la Junta de Govern i l’Assemblea General.

 1. Elecció de la Junta de Govern.
  Per a l’elecció de la Junta de Govern se seguirà el que s’expressa a l’article 14è.
 2. Assessorament sobre la conveniència o no d’excloure un soci determinat de l’Acadèmia o d’alguna de les Associacions científiques, a petició de la Junta de Govern
 3. Assessorament, a sol·licitud de la Junta de Govern, sobre aquells assumptes que aquesta consideri convenients.

Els acords de la Junta Consultiva es prendran per majoria qualificada dels 2/3, consistent en què els vots afirmatius superin la meitat dels emesos pels socis presents, i no serà vàlida la representació. La reunió quedarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents com a mínim el 20% dels seus components en primera convocatòria i sigui quin sigui el nombre de membres presents en segona convocatòria. Les actes de les sessions s’aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o a la següent.

Article 13è

La Junta de Govern serà constituïda per:

 1. President
 2. Vicepresident primer per Catalunya
 3. Vicepresident primer per Balears
 4. Vicepresident segon
 5. Vicepresident tercer
 6. Secretari General
 7. Vicesecretari
 8. Vocal representació Acadèmia en actes o activitats científiques
 9. Vocal representació Acadèmia en actes o activitats científiques
 10. Vocal d'estudiants i joves professionals
 11. Vocal aplicació de Plans Estratègics
 12. Vocal accions formatives transversals entre Societats
 13. Vocal Adjunt
 14. Vocal Adjunt
 15. Vocal Adherit
 16. Presidents de Filials
 17. Presidents de les Associacions científiques de l’Acadèmia
 18. President de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut

El càrrec de Vicepresident primer per Balears i els càrrecs assenyalats amb els números 16, 17 i 18 seran considerats Vocals nats i podran delegar la seva assistència, en cas justificat, en un membre de les respectives Juntes.

Els càrrecs assenyalats amb els números de l'1 al 15 seran elegits per la Junta Consultiva a excepció del número 3, el qual correspondrà al President de l’Acadèmia Mèdica Balear. Els membres de la Junta de Govern hauran d’ésser Socis Numeraris, llevat dels Vocals Adjunts, del Vocal Adherit, del President de les Associacions dels Socis Adjunts i Adherits, i del President de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut.

Cap membre de la Junta de Govern no podrà ser reelegit més d’una vegada consecutiva per a un mateix càrrec.

La Junta de Govern contractarà, en règim laboral o mercantil, una persona que ostentarà la Gerència, a qui podrà delegar les facultats que siguin necessàries d’acord amb les tasques que se li encomanin, excepte les facultats que siguin indelegables d’acord amb la llei o aquests Estatuts. A més de les facultats que li siguin delegades, la Gerència tindrà encomanades les tasques contingudes a l’article 29è dels presents Estatuts.

Article 14è

Per a l’elecció de la Junta de Govern hauran de concórrer a la Junta Consultiva almenys el 20% dels seus components en primera convocatòria i sigui quin sigui el nombre de membres presents en segona convocatòria.

Només podran ser elegits per a la Junta de Govern els Socis Numeraris, Adjunts i Adherits, que hagin estat acceptats definitivament des de 12 mesos abans de la data de celebració de la Junta Consultiva.

En la convocatòria, els membres de la Junta Permanent caldrà que determinin si es convocarà càrrec a càrrec o es convocarà per candidatura única i el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta de Govern en farà una proposta que serà elegida per majoria simple. La votació serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria.

La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat o el vot per correu.

En el cas de quedar vacants abans del termini del seu mandat, per la causa que sigui, els càrrecs de President o Secretari, seran substituïts automàticament pel Vicepresident primer per Catalunya o el Vicesecretari respectivament, durant el temps que falti del mandat del substituït. Els altres càrrecs podran ser coberts en una elecció parcial, a judici de la Junta de Govern, confirmant-los en la pròxima Junta Consultiva. Si la meitat o més de la Junta cessés, el seu President convocarà la Junta Consultiva per tal de procedir a l’elecció d’una nova Junta.

Article 15è

La durada dels càrrecs serà de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits un mandat més pel mateix càrrec, essent renovats per meitat cada dos anys i pel següent ordre. Primera renovació: Vicepresident primer per Catalunya, Vicepresident tercer, Secretari General, Vocal segon, Vocal tercer, Vocal cinquè i Vocal Adjunt segon.

Segona renovació: President, Vicepresident segon, Vicesecretari, Vocal primer, Vocal quart, Vocal Adjunt primer i Vocal Adherit.

Article 16è

La Junta de Govern assumirà les funcions de representació i direcció de l’Acadèmia; assumirà també les funcions d’arbitratge en el cas de situacions conflictives que puguin sorgir en el si de l’entitat. A aquest efecte tindrà les majors atribucions que per aquest càrrec li concedeixin la Llei o els Estatuts presents.

Article 17è

Hom entendrà constituïda la Junta de Govern, quant a la validesa dels seus acords, quan hi assisteixin almenys sis dels seus components electes a títol personal. En absència del President o Vicepresidents, presidirà el Secretari General i, en la seva absència, el membre present de més edat. Els acords de la Junta de Govern es prendran per majoria simple. Les actes de les sessions s’aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o en la següent.

Article 18è

La Junta de Govern es reunirà mitjançant la convocatòria postal o electrònica del Secretari General, per ordre del President, amb un mínim de vuit dies de temps.

Article 19è

La Junta de Govern haurà de reunir-se en sessió ordinària cada dos mesos, durant el curs acadèmic, i en sessió extraordinària sempre que ho consideri oportú el President o ho sol·liciti un terç dels membres que la componen.

Article 20è

Les reunions de la Junta de Govern seran privades, però es podrà admetre qualsevol membre sense vot quan la Presidència o la majoria dels components de la Junta ho estimi convenient.

Article 21è

Tots els càrrecs de la Junta de Govern seran honorífics i gratuïts.

Article 22è

Les atribucions del President són:

 1. Convocar, per mitjà del Secretari General, presidir i dirigir les Assemblees, les Juntes Consultives, les Juntes de Govern i les Juntes Permanents
 2. Representar la Junta de Govern en les relacions exteriors de l’Acadèmia
 3. Signar els títols, diplomes, actes i correspondència d’ofici, visar els certificats que estengui la Secretaria i els documents que la Junta de Govern cregui necessaris
 4. Prendre mesures, ell sol, en casos d’urgència, de les quals donarà compte a la Junta de Govern a la primera sessió que se celebri

Article 23è

La funció dels Vicepresidents serà: substituir, per ordre numèric, el President en la seva absència, i ajudar-lo en tot el que tingui a bé encarregar-los.

Article 24è

El Secretari General estarà encarregat de:

 1. Donar compte oportunament al President de totes les qüestions que hagin de ser tractades a les reunions de les Assemblees, Junta Consultiva, Junta de Govern i Junta Permanent.
 2. Autoritzar, amb la seva signatura, els acords, informes, títols, nomenaments, certificats, actes, correspondència d’ofici i altres documents expedits en nom de l’Acadèmia.
 3. Ser Secretari de la Junta de Govern, de la Junta Consultiva, de la Junta Permanent, i de les Assemblees.
 4. Portar, d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resta de normativa aplicable, un registre dels noms, domicili, professió i títol dels socis amb data de llur ingrés i baixa.
 5. Convocar les reunions ordenades per la Presidència.
 6. Redactar, al final de cada curs, un resum de les activitats, el qual, després de ser aprovat per la Junta de Govern, es presentarà a l’Assemblea General Ordinària i a la Junta Consultiva i es publicarà a la Memòria de l’Acadèmia.
  1. Aquest resum cal que contingui: Una ressenya de les qüestions que hagin estat objecte de l’activitat de la corporació des dels punts de vista científic i social.
  2. Ressenya de l’actuació de totes les Filials i les Associacions científiques de l’Acadèmia.
  3. Estat de comptes i moviment de socis, segons les dades facilitades per la Gerència.
  4. Projectes per al futur.
 7. Representarà ordinàriament la Junta de Govern en les relacions laborals amb els empleats.
 8. Vetllarà per l’acompliment dels Estatuts de l’Acadèmia per part de totes les Filials i les Associacions científiques.

Article 25è

El Vicesecretari substituirà el Secretari en la seva absència.

Article 26è

Els Vocals adjunts i adherit no tindran cap altra missió específica si no és aquella que la Junta de Govern acordi de confiar-los.

Article 27è

La Junta Permanent serà constituïda pels següents membres de la Junta de Govern: President, Vicepresident 1r per Catalunya, Vicepresident 2n, Vicepresident 3r i Secretari General. Aquesta Junta tindrà les funcions d’execució dels acords de la Junta de Govern i vetllarà pel bon funcionament de la Institució.

Com a convidat permanent assistirà a les reunions el director docent de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, amb veu però sense vot.

La Junta Permanent es reunirà durant el curs acadèmic amb la periodicitat que requereixin els assumptes que li són propis, i els delegats per la Junta de Govern de l’Acadèmia i sempre que el President ho cregui adient o ho sol·licitin tres components de la pròpia Junta.

Hom entendrà constituïda la Junta Permanent, quant a la validesa dels seus acords, quan hi assisteixin almenys tres dels seus membres.

Els acords de la Junta Permanent es prendran per majoria dels 2/3 de vots dels presents. Les actes de les sessions s’aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o a la següent.

Article 28è

Tots els càrrecs de la Junta Permanent seran honorífics i gratuïts.

Article 29è

 1. La Gerència assistirà a les reunions de l’Assemblea General, de la Junta Consultiva, de la Junta de Govern i de la Junta Permanent, amb veu però sense vot.
 2. La Gerència vetllarà per la gestió correcta de l’entitat i la custòdia del seu patrimoni.
 3. Cada final d’exercici econòmic, la Gerència presentarà a la Junta de Govern i a la Junta Permanent un estat general de comptes, acompanyat dels documents justificatius i, una vegada aprovat, presentarà aquesta memòria econòmica a l’Assemblea General Ordinària i a la Junta Consultiva.
 4. Tots els documents acreditatius del moviment econòmic, la Gerència els conservarà en un arxiu i estaran a la disposició dels socis que vulguin examinar-los.

Capítol IV

Filials de l’Acadèmia

Article 30è

En el si de l’Acadèmia es podran crear Filials en les zones geogràfiques que hom estimi convenient.

Article 31è

La creació d’una Filial comportarà prèviament una sol·licitud per escrit dirigida al Secretari General, signada pels qui hi estan interessats, siguin socis o no de l’Acadèmia i amb una activitat professional en l’àmbit geogràfic corresponent.

La Junta de Govern de l’Acadèmia fixarà en cada cas el nombre mínim necessari de sol·licitants.

Article 32è

La Junta de Govern de l’Acadèmia, prèvia consulta a les Filials veïnes, podrà autoritzar la constitució de la Filial, i en aquest cas els sol·licitants hauran d’esdevenir socis de l’Acadèmia. La Filial serà regida per una Comissió Gestora nomenada per la Junta de Govern a proposta dels peticionaris, per un període de dotze mesos.

Article 33è

Cada Filial podrà elaborar, durant el període de vigència de la Comissió Gestora, el seu propi règim intern, el qual haurà de ser aprovat per la Junta de Govern. Aquest règim intern tindrà en compte l’esperit dels Estatuts de l’Acadèmia.

Transcorreguts 12 mesos del nomenament de la Comissió Gestora, aquesta presentarà una memòria d’activitats realitzades a la Junta de Govern de l’Acadèmia, la qual considerarà si és oportuna o no la constitució definitiva de la Filial. En cas afirmatiu, la Comissió Gestora continuarà les seves funcions fins a les primeres eleccions, que hauran de tenir lloc en una Assemblea General Ordinària, durant els sis mesos següents.

L’estructuració funcional de les Filials es basa en l’Assemblea General i la Junta Directiva. El funcionament de l’Assemblea General serà el definit en els articles 10 i 11 dels Estatuts de l’Acadèmia.

Article 34è

 1. Els càrrecs de la Junta Directiva de cada Filial podran tenir una durada de dos o quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits un únic mandat més per al mateix càrrec.
 2. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d’entre els socis, amb 12 mesos com a mínim d’antiguitat a la Filial, a l’Assemblea General Ordinària, per majoria simple de vots dels socis concurrents.
 3. La votació serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. En ella caldrà que es determini el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta Directiva farà una proposta que serà elegida per majoria simple.
  La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu.
 4. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts.

Article 35è

La Junta Directiva serà constituïda per un màxim de dotze Socis Numeraris i un mínim de quatre. Podran incorporar-hi dues vocalies de Socis Adjunts, una vocalia de Socis Adherits i una de Socis Agregats. Un dels Socis Numeraris serà President i un altre Secretari. Solament el President tindrà la condició de vocal nat en la Junta de Govern de l’Acadèmia i el President i el Secretari tindran la condició de vocals nats en la Junta Consultiva de l’Acadèmia.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de concurrents. En cas d’empat serà decisori el vot del President. Les actes de les sessions s’aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o en la següent.

Si la Filial compta amb l’existència de Seccions especialitzades, els seus Presidents podran formar part de la Junta Directiva. Si la Filial compta amb Seccions Territorials de les Associacions, els seus representants podran incorporar-se a la Junta de la Filial.

Article 36è

La renovació es farà per meitat cada dos anys: La primera renovació afectarà els càrrecs de Vicepresident, Secretari i Vocal 2n. En la segona renovació ho faran el President, el Vicesecretari o el Tresorer, si n’hi ha, i el Vocal 1r.

Article 37è

Les Filials es regiran, a més, per les següents normes:

 1. Ostentar en el seus escrits: Filial de (nom de la comarca o territori on radiqui cada Filial), Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
 2. Règim autònom per a la creació de Seccions dins de la Filial, organització de conferències, cursos, reunions, i qualsevol activitat adient amb els fins de l’Acadèmia.
 3. Podran organitzar reunions, congressos, conferències, i col·loquis en les sales de l’Acadèmia a Barcelona.
 4. La Secretaria de la Filial donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes de socis per a la tramesa de les publicacions i la correspondència general. També notificarà les activitats científiques i culturals que realitzi. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’Acadèmia.

Article 38è

Els socis de l’Acadèmia que resideixin en l’àmbit d’una Filial es podran considerar socis de l’esmentada Filial, si així ho especifiquen personalment.

Capítol V

Associacions científiques especialitzades.

Article 39è

L’Acadèmia, per mitjà de la seva Junta de Govern, podrà autoritzar la creació o incorporació de les Associacions científiques especialitzades de les diferents ciències de la salut que cregui convenient.

Per a l’acceptació de la tramitació de la sol·licitud s’hauran de complir els punts següents:

 1. Justificació de la base científica.
 2. Si la temàtica de l’Associació es troba inclosa dins d’una altra Associació de l’Acadèmia, sempre que es pugui, la Junta de Govern proposarà, d’acord amb la/les Associació/ns afectada/es, la creació d’una secció o grup de treball on es puguin desenvolupar els interessos i les activitats científiques del grup promotor.
 3. Es valoraran els antecedents d’altres associacions amb la mateixa temàtica, existents fora del nostre país.
 4. Els proponents hauran d’adjuntar una memòria justificativa de la necessitat de creació de la nova Associació.
 5. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la proposta com a mínim d’un nombre de 50 socis de l’Acadèmia, que es comprometin a fer-se socis de la nova Associació, donat el cas que aquesta sigui aprovada

Article 40è

Donat cas que la Junta de Govern consideri que la proposta reuneix els requisits de l’article anterior, s’iniciarà el procés de revisió per part de la Junta Permanent. Aquesta haurà d’analitzar la petició presentada i fer les consultes adients a les Juntes Directives de les Associacions afins.

La Junta Permanent podrà demanar tota la informació que cregui convenient que li sigui d’ajuda en la seva tasca.

Un cop analitzada la documentació i rebudes les respostes a les consultes efectuades, la Junta Permanent emetrà un dictamen a la Junta de Govern, que és la que haurà de prendre la resolució definitiva.

Article 41è

Donat cas que la resolució de la Junta de Govern sigui favorable, l’Associació es considerarà constituïda solament de manera provisional i es regirà per una Comissió Gestora nomenada a proposta dels sol·licitants.

Article 42è

Transcorreguts dotze mesos del nomenament de la Comissió Gestora, aquesta presentarà una memòria d’activitats realitzades a la Junta de Govern de l’Acadèmia, la qual considerarà si és oportuna o no la constitució definitiva de l’Associació. En cas afirmatiu, la Comissió Gestora continuarà la seva funció fins a les primeres eleccions, que hauran de tenir lloc en una Assemblea General Ordinària dins dels sis mesos següents.

L’estructuració funcional de les Associacions científiques es basen en l’Assemblea General i la Junta Directiva. El funcionament de l’Assemblea General serà el definit en els articles 10 i 11 dels Estatuts de l’Acadèmia.

Article 43è

Aquestes Associacions científiques seran considerades com l’òrgan consultiu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques respecte a temes de la seva competència.

Article 44è

 1. L’Associació científica es regirà per una Junta Directiva integrada almenys per sis Socis Numeraris, la qual es considerarà vàlidament constituïda per primera vegada un cop aprovada per l’Assemblea General Ordinària de l’Associació. A la Junta Directiva podran incorporar-se Socis Adjunts, Adherits o Agregats, donat cas que l’Associació tingui una secció per a aquests socis. La Junta de cada Associació serà integrada també pels següents càrrecs: President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari o Tresorer, dos Vocals i altres càrrecs d’acord amb els Estatuts de cada Associació.
  En el cas que no es designi específicament una persona amb el càrrec de Tresorer, serà necessari assignar les tasques pròpies d’aquest càrrec a un altre membre de la Junta o a un professional extern.
 2. En les Associacions formades per Socis Adjunts, Adherits o Agregats de l’Acadèmia, els càrrecs seran ocupats per Socis Adjunts, Adherits o Agregats amb la mateixa composició que les Associacions de Numeraris.

Article 45è

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de concurrents. En cas d’empat serà decisori el vot del President. Les actes de les sessions s’aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o en la següent.

La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable el retre comptes a l’Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de l’Associació.

Article 46è

 1. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d’entre els socis, amb 12 mesos com a mínim d’antiguitat a l’Associació, per l’Assemblea General Ordinària per majoria simple de vots dels socis concurrents.
 2. La votació serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. En ella caldrà que es determini el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta Directiva farà una proposta que serà elegida per majoria simple.
  La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu
 3. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts.

Article 47è

 1. Els càrrecs tindran una durada d’un, dos o quatre anys, segons els Estatuts de cada Associació, sense perjudici que puguin ser reelegits un únic mandat més per al mateix càrrec.
 2. La renovació es farà segons determinin els Estatuts de l’Associació, els quals, donat cas que prevegin una renovació parcial, es farà de la següent manera: La primera renovació afectarà els càrrecs de Vicepresident, Secretari i Vocal 2n. En la segona renovació ho faran el President, el Vicesecretari o el Tresorer, si n’hi ha, i el Vocal 1r, i altres càrrecs segons determinin els Estatuts de cada Associació.

Article 48è

 1. L’Associació podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’Acadèmia, perquè en doni el seu vistiplau. Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de l’Associació i actuaran a l’empara de l’Associació.
 2. L’Associació podrà crear seccions Territorials en el si de les Filials de l’Acadèmia. Aquestes seccions Territorials hauran d’actuar coordinadament amb les Juntes Directives de l’Associació.

Article 49è

Les obligacions de la Junta de cada Associació seran:

 1. Dirigir-ne les activitats científiques.
 2. Representar-la a la Junta Consultiva, de la qual són components nats el President i el Secretari, i a la Junta de Govern, de la qual és vocal nat el President.
 3. Representar-la en qualsevol activitat dins o fora de l’Acadèmia.
 4. Representar, en el seu cas, les seves Seccions especialitzades davant la Junta de Govern de l’Acadèmia.
 5. Les activitats científiques de l’Associació seran comunicades a la Junta de Govern de l’Acadèmia, a fi que aquesta en tingui coneixement i en faci la difusió pertinent.
  Les Seccions Territorials de l’Associació comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de l’Associació perquè, en tenir-ne coneixement, les inclogui com a pròpies i en faci l’adequada difusió.
 6. La Secretaria de l’Associació donarà i/o acceptarà regularment de la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes de socis.
 7. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’Acadèmia.

Article 50è

Les Associacions d’aquesta Acadèmia podran establir relacions d’adhesió, federació o d’altres amb Associacions o Societats de la mateixa especialitat, de dintre i fora del seu àmbit territorial, així com amb la Fundació de l’Acadèmia.

Aquestes relacions han de ser compatibles amb l’autonomia de l’Associació i a l’empara de l’Acadèmia. En tot cas, la Junta de Govern de l’Acadèmia haurà d’aprovar l’acord en el qual s’estableixi aquesta relació.

Article 51è

La Junta de Govern de l’Acadèmia pot excloure d’una Associació qualsevol soci que hi pertanyi, a petició raonada de la seva Junta Directiva, amb l’assessorament previ de la Junta Consultiva.

Capítol VI

Fundacions, Societats i Associacions adherides.

Article 52è

L’Acadèmia, mitjançant la seva Junta de Govern, podrà acceptar com a Fundacions, Societats o Associacions adherides les entitats amb personalitat jurídica pròpia que ho desitgin, sempre que els seus membres hi ingressin com a socis de l’Acadèmia, en el cas que no ho fossin. També podrà formalitzar tot tipus d’acords de col·laboració amb tot tipus de fundacions.

Les relacions entre l’Acadèmia i la Fundació, la Societat o l’Associació adherida es regiran per les normes del conveni que s’estableixi en cada cas particular, el qual no haurà de contradir mai ni l’esperit ni la lletra dels Estatuts de l’Acadèmia.

En el cas que fos necessària l’exclusió d’un soci d’una Fundació, Societat o Associació adherida, aquesta exclusió es farà amb l’acord previ entre la Junta de Govern de l’Acadèmia i la de l’entitat afectada.

Capítol VII

Activitats científiques i culturals. Publicacions.

Article 53è

L’Acadèmia podrà desenvolupar activitats científiques i culturals a través de la Junta de Govern o de les diverses Filials, Associacions científiques, i Fundacions, Societats o Associacions adherides. La Junta de Govern de l’Acadèmia tindrà el dret de no autoritzar aquelles activitats que, al seu entendre, no s’atinguin a l’esperit de l’article 2n d’aquests Estatuts.

Article 54è

Les Associacions científiques iniciaran llurs activitats acadèmiques durant el primer trimestre del curs acadèmic.

Article 55è

L’Acadèmia podrà editar qualsevol publicació, periòdica o no, amb el contingut que la Junta de Govern cregui convenient, sempre que es compleixin els Estatuts i sigui adient als fins de l’Acadèmia.

Capítol VIII

Règim financer

Article 56è

El finançament de l’Acadèmia es basarà en els donatius, herències, llegats o subvencions que rebi, i en les rendes que puguin produir el seus béns i els ingressos que es puguin obtenir per serveis realitzats. Els socis de l’Acadèmia no hauran de satisfer cap tipus d’aportació econòmica, llevat del pagament de derrames per al sosteniment d’aquelles despeses de l’Acadèmia que no quedin cobertes pels seus ingressos ordinaris.

No obstant això, tots els socis de l’Acadèmia col·laboraran amb la “Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears”, en endavant Fundació de l’Acadèmia, mitjançant el pagament d’aportacions econòmiques periòdiques previstes en els Estatuts de la Fundació i aprovades d’acord amb ells, i amb els costos de les inscripcions per les activitats concretes que no siguin gratuïtes.

Aquesta Fundació, tal com diu l’article 2n dels seus Estatuts, s’ha constituït ...”amb l’objecte de promoure i impulsar la recerca i la formació en l’àmbit de les ciències de la salut, per tal de servir la societat radicada en l’àmbit geogràfic d’actuació de l’Associació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (en endavant l’Acadèmia), tenint en compte sempre el foment de les activitats científiques promogudes per la citada Acadèmia”, constituint una de les seves finalitats pròpies “c) Promoure la formació continuada dels professionals de la salut així com altres activitats i serveis per aconseguir la seva constant millora i els reconeixements professional i personal, tant en els àmbits científic, cultural, econòmic com social, bé directament bé a través de terceres entitats”.

Article 57è

La Fundació de l’Acadèmia donarà suport a la gestió administrativa i econòmica de l’entitat, previ acord al respecte de la Junta de Govern.

Capítol IX

Dissolució

Article 58è

Una Filial o Associació científica es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

 1. Per una resolució judicial ferma.
 2. Per un acord de l’Assemblea General, de la Filial o de l’Associació científica, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels socis. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels Socis Numeraris o Socis Adjunts o Adherits, en el cas de llurs associacions s’hi oposin, i estiguin disposats a continuar la seva vida i es comprometin per escrit a sostenir-la econòmicament.
 3. Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda la Filial o l’Associació científica.

Donat cas que una Filial o Associació científica no complís el que estableixen els Estatuts presents, la Junta de Govern de l’Acadèmia, previ assessorament de la Junta Consultiva, podrà proposar a l’Assemblea General de socis que la Filial deixi d’ésser considerada com a tal i, en el cas que es tracti d’una Associació, l’exclusió d’aquesta de l’empara de l’Acadèmia.

Article 59è

L’Acadèmia es dissoldrà, a més de per les causes que determina la legislació, per les següents:

 1. Per una resolució judicial ferma.
 2. Per un acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa, haurà de ser adoptat almenys per dos terços del total de socis de l’Acadèmia. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
 3. Per la impossibilitat de realitzar el seu fi.
 4. Per la baixa d’associats, de manera que quedessin reduïts a menys de tres socis.

En qualsevol cas l’Assemblea General Extraordinària nomenarà una Comissió liquidadora, composta per tres Socis numeraris, la qual s’encarregarà de liquidar els comptes pendents i repartir el sobrant que en resulti a favor d’una o més institucions benèfiques o culturals sense ànim de lucre, relacionades amb les ciències de la salut.

Diligència final:

Fem constar que aquests Estatuts contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària de data 6 de juny de 2017.

Dr. Àlvar Net Castel,
President de l’Acadèmia.

Dr. Salvador Navarro,
Secretari General de l’Acadèmia.

Número 879 del Registre de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques.
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.